ارسلان محمدی -  پرویز احمدی

کارشناسان اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در طبقه همکف  و قسمت اداری و جنب قسمت دفتر مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان واقع شده است.  

آقای ارسلان محمدی وآقای پرویز احمدی کارشناسان بهبود کیفیت این بیمارستان فارغ التحصیل رشته کارشناسی پرستاری می باشند ازمهر ماه سال 95 در دفتر بهبود کیفیت شروع به کار نموده اند وهر دو نفر سابقه حضور به عنوان کارشناس پرستاری در تمام بخشهای بالینی را دارند.  واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در طبقه همکف  و قسمت اداری و جنب قسمت دفتر مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان واقع شده است.

    

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت

1. هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضاعات بالینی و غیر بالینی

(مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک)

3. تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

4. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان

5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

6. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت

7. تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

8. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

9. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

10. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

11. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی

12. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

13. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

14. تصویب وابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان

15. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

16. ابلاغ وهماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد های مختلف بیمارستان

17. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات