سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۱۹
جستجو
 
Email

 e-mail

 

نام پزشکان

تخحصص

1

آیت ا... لطفی

پزشک عمومی

2

رستم پیرمرادی

پزشک عمومی

3

محمد طاهر  یزدانی

پزشک عمومی

4

محمد سعید زارعی

پزشک عمومی

5

ملک تاج ناصری

پزشک عمومی

6

شهاب فیضی

پزشک عمومی

7

ستار فاضل

پزشک عمومی