منشور حقوق کارکنان  

 

1- رازداری ، پرده پوشی و حفظ اسرار بیماران ، همکاران و سازمان را به عنوان یک وظیفه اخلاقی و قانونی می دانیم .

2- انگیزه حضور ما در بیمارستان خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر  با هر دین ، مذهب ،  زبان و قومیت است .

3- نظم و انظباط، ادب و نزاکت و رفتار با مراجعان و همکاران را موجب حفظ کرامت انسانی دانسته و سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

 4- کارکنان این مرکز مصمم هستند خدمات را با کیفیت مطلوب و با شیوه های مناسب و نوین در اختیار مراجعین قرار دهند.    

5- ما خود را متعهد می دانیم که از امکانات و تجهیزات بیمارستان به بهترین نحو استفاده نموده و در حفظ و نگهداری آنها نهایت تلاش و کوشش را به کار گرفته و صرفه جویی را وظیفه خود می دانیم.

6- کارکنان این مرکز با محور قرار دادن « ارتقاء مستمر کیفیت » و انجام امور به صورت مشارکتی و گروهی ، نیازهای در حال تغییر مراجعین را شناسایی نموده و برای تحقق رضایت ارباب رجوع و اهداف سازمان در راه رسیدن به دور نمای بهتر کوشا هستند

7- برای ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات بیماران و مراجعان استقبال می نماییم.

8- رعایت اصول ایمنی بیمار یکی از اهداف مهم سازمان بوده و کارکنان این مرکز خود را متعهد به اجرای مفاد آن می دانند.

9- کارکنان این مرکز خود را متعهد به رعایت نظم ، انضباط ، رعایت شئونات و پوشش اسلامی می دانند.