راهنمای طبقات

طبقه اول

بخش اورژانس

واحد آزمایشگاه

واحد رادیولوژی

بخش دیالیز

 

واحد درمانگاه تخصصی

آشپزخانه /سلف سرویس

واحدترخیص

واحد پذیرش

 

واحد صندوق

واحد داروخانه

واحد انبار دارویی

واحد درآمد

 

بخش داخلی

 

 

 

 

طبقه دوم

بخش CCU/ICU

سوپروایزر آموزشی

بخش اطفال/ زنان

کارشناسان بیمه

 

بخش اتاق عمل/ CSR

بهداشت محیط

بخش POST CCU

نمازخانه

 

بخش بلوک زنان

کتابخانه

بخش جراحی

کارشناسان بیمه

 

اتاق شیردهی

اتاق منشی بخش ها

 

 

 

طبقه همکف و واحد اداری

ریاست بیمارستان

واحد بهبود کیفیت

واحد تجهیزات پزشکی

واحد دبیر خانه

 

مدیریت بیمارستان

واحد انفورماتیک

واحد کارگزینی

واحد تلفنخانه

 

امورعمومی بیمارستان

واحد بهداشت حرفه ای

واحد حراست بیمارستان

مسئول خدمات

 

مدیریت خدمات پرستاری

واحد مدیریت اطلاعات سلامت (بایگانی)

واحد رسیدگی به شکایات

انبار عمومی

 

رختشوی خانه

واحد امین اموال

نمازخانه

واحد تاسیسات

 

      نقشه کلی ساختمان      

نقشه کلی

     طبقه همکف     

نقشه

     طبقه اول     

نقشه   1

      طبقه دوم     

نقشه   2