مدیر بیمارستان 

تیمور یوسفی

مدیریت بیمارستان

سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد مدیریت

امور عمومی شبکه بهداشت

مسئول کارگزینی بیمارستان  و ...