ایوب نادری

نادری

مدیریت بیمارستان

25 سال سابقه اجرایی

7 سال سوپروایزر بالینی بیمارستان قدس  شهرستان پاوه

10 سال مترون بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود

6 ماه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

مدیریت بیمارستان حضرت رسول (ص) تا کنون...