دکتر حسینی  

دکتر مولود حسینی

ریاست بیمارستان

سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی :

متخصص کودکان و نوزادان

مسئول فنی صبح بیمارستان  

مدیر بیمارستان  

پزشک اورژانس