دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۲۰:۲۲
جستجو
 
Email

 e-mail

دکتر مولود حسینی

دکتر حسینی

پزشک متخصص اطفال

 فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال1391

پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سوابق مدیریتی :

مدیر بیمارستان حضرت رسول جوانرود بمدت  دو سال

ریاست بیمارستان از بهمن سال 1392  تاکنون. . .