شیرین محمدی

سوپروایزر آموزشی

سوابق کاری  و تحصیلات :

کارشناس ارشد پرستاری