مهدی بابایی

سوپروایزر صبح

سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد پرستاری

سرپرستار بخش های  اورژانس و جراحی عمومی

سوپروایزر عصر و شب

   

 

سوپروایزرهای بالینی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شیفت کاری

مهدی بابایی

ارشد پرستاری

صبح

ایوب نادری

کارشناس پرستاری

عصر و شب

عزیز رویین تن

کارشناس پرستاری

عصر و شب

نگار وهابی

کارشناس پرستاری

عصر وشب

رحیم فتحی

کارشناس پرستاری

عصر و شب

بختیار فتاحی

کارشناس پرستاری

عصر و شب