سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۱۹
جستجو
 
Email

 e-mail

محمد حسن زاده

سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس ایمنی بیمار 

سوابق کاری  و تحصیلات :

کارشناس  پرستاری

سرپرستار بخش داخلی عفونی