دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۲۰:۲۴
جستجو
 
Email

 e-mail

رضا محمدی - مترون بیمارستان 


مترون

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 

فارغ التحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

سوابق اجرایی : 

سرپرستار بخش داخلی عفونی بمدت دو سال