مترون

رضا محمدی

مدیریت خدمات پرستاری

مترون

سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی :

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش داخلی عفونی

مسئول درمانگاه معین  

 

 

کادر درمان

 

تعداد نفرات

کادر پرستاری

اتاق عمل هوشبری

بهیار و کمک بهیار

 

111

کادر مامایی

15

کادر پاراکلینکی

31