رضا محمدی

مترون بیمارستان 


مترون

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 

فارغ التحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

سوابق اجرایی : 

سرپرستار بخش داخلی عفونی بمدت دو سال