سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۶:۲۳
جستجو
 
Email

 e-mail

رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول فنی : دکتر مختار نادری 

رادیولوژی1

متخصص رادولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران رسمی

مسئول بخش : محمد ویسی 

رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسمی

پرسنل شاغل در بخش

کارشناس رادیولوژی

3

کاردان رادیولوژی

5

متصدی پذیرش

1