بخش رادیولولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

مسئول فنی : دکتر مختار نادری 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  رسمی 

رادیولوژی1

 

مسئول بخش

 

صباح باباپور 


کارشناس رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   رسمی

پرسنل شاغل در بخش