دکتر حسین محمدی

دکتر حسین محمدی ریاست بیمارستان حضرت رسول(ص)