ریاست بیمارستان

دکتر فریبرز لطفی

سوابق تحصیلی وکاری دکتر فریبرز لطفی

متخصص جراحی عمومی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر وکلیایی
مسئول فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر فریبرز لطفی