مشخصات

تحصیلات / سمت اجرایی

سوابق اجرایی

1

نگار وهابی

کارشناس پرستاری / سوپروایزر  

سرپرستار اورژانس

2

ایوب نادری

کارشناس پرستاری / سوپروایزر

مدیر بیمارستان

3

عزیز رویین تن

کارشناس پرستاری / سوپروایزر

مترون بیمارستان

4

رحیم فتحی

کارشناس پرستاری / سوپروایزر

مترون بیمارستان

5

بختیار فتاحی

کارشناس پرستاری / سوپروایزر

سرپرستار اورژانس