بخش

POST CCU

  

رییس بخش

دکتر تیمور ازکات

متخصص قلب و عروق

مسئول بخش

خانم آرزو زارعی

کارشناس ارشد پرستاری

 

تعداد پرسنل شاغل

10

تعداد تخت فعال

6

 

شایع ترین بیماری های  بستری در بخش

MI، ACS، HF، PE، کاردیومیوپاتی،

مسمومیت با وارفارین، پره اکلامپسی

 

نحوه تحویل بیمار از بخش CCU:

 

پس از هماهنگی بخش CCU  بیماران توسط پرسنل این بخش به POST CCU انتقال می یابند . پس از تحویل بیمار تحت مانیتورینگ قرار می گیرند. دستورات دارویی بیمار اجرا می شود. توسط پرستار آموزش های لازم داده می شود.شرح حال از مددجو گرفته می شود. گزارش پرستاری نوشته می شود.پیگیری های لازم انجام می شود.

نحوه پذیرش از سایر بخش ها :

 

ابتدا بیمار باهرکدام از بیماریهای فوق به اورژانس یا درمانگاه مراجعه مینماید وبعدار تشخیص بیماری وهماهنگی با دکتر قلب یا بیهوشی یا سایر تخصص ها جهت بیمار وبیمار به بخش مراجعه می نماید و در بدو پذیرش کیف بیمار تحویل مددجو و به تخت مربوطه راهنمایی واموزشهای لازم در خصوص بیماری وبخش وپرسنل به بیمار وهمراه داده میشودسپس بیماربه مانیتورینگ وصل ونوار قلب اخذ می شود.   رگ از بیمار گرفته وازمایشات درخواستی ارسال می شود .سایر دستورات طبق دستور پزشک کاردکس ودر ساعات مشخص به بیمار داده می شود .ادامه درمان در حین بستری داده می شود.بعد از ترخیص اموزشهای بعداز ترخیص وزمان مراجعه بعدی به بیمار همراه داده می شود.