اعضای کمیته ها

بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

                                                                                                   دفتـر بهبـود کیفیت

فهرست اعضای کمیته آموزش به بیمار

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سمت در کمیته

امضا

1

دکتر روناک احمدی

رئیس بیمارستان

رئیس کمیته

2

تیمور یوسفی

مدیر داخلی

نایب رئیس

3

جبار ملکی

مدیر امور عمومی

عضو اصلی

4

رضا محمدی

متــرون

عضو اصلی

5

پرویز احمدی

کارشناس بهبود کیفیت

عضو اصلی

6

مهدی قنبری

کارشناس ایمنی بیمار و کنترول عفونت

عضو اصلی

7

صلاح الدین رضایی

سوپر وایزر آموزشی

عضو اصلی

8

فائزه احمدی

سوپروایزآموزش سلامت

دبیر کمیته

9

پرویز بهرامی

سرپرستار داخلی و عفونی

عضو اصلی

10

آرزو زارعی

سرپرستار اورژانس

عضو اصلی

11

بختیار فتاحی

سرپرستار اتاق عمل

عضو اصلی

12

صلاح محمد خانی

سرپرستار CCU-ICU

عضو اصلی

13

شیرین محمدی

سرپرستار جراحی

عضو اصلی

14

ژاله نظری

سرپرستار دیالیز

عضو اصلی

15

سهیلا نوری فرد

سرپرستار کودکان و زنان

عضو اصلی

16

ادیبه نیک گو

مسئول زایشگاه

عضو اصلی

17

حیدر  اشنا

مسئول رادیولوژی

عضو اصلی

18

صادق علیان

مسئول داروخانه

عضو اصلی

19

چنور محمدی

سرپرستار POST CCU

عضو اصلی

20

نگار وهابی

سوپروایزر بالینی

عضو اصلی

21

سیروان فرازیابی

مسئول درمانگاه

عضو اصلی

22

محمد حسن زاده

مسئول IT

عضو اصلی