بازدید دکتر شکیبا از شهرستان جوانرود جهت طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا
دراین پایش که تیم کارشناسان ستاد معاونت بهداشتی دکتر شکیبا را همراهی می کردند جهت پایش وارزیابی مراکز وپایگاه ها و خانه های بهداشت به شهرستان جوانرود امده بودندمورد استقبال مدیرشبکه ،مرکز بهداشتو حراست قرار گرفته وجهت پایش به مراکز منتخب مراجعه کردند
[ تعداد بازدید : ۱۶۰ ]
بازدیدفرماندارازبیمارستان
[ تعداد بازدید : ۵۹۶ ]
کمیته اضطراری کروناویروس
[ تعداد بازدید : ۵۸۹ ]
راهپیمایی 22بهمن
[ تعداد بازدید : ۵۹۸ ]