مدیر

 

تیمور یوسفی 


مدیریت بیمارستان

 کارشناس ارشد مدیریت 

4 سال مسئول کارگزینی  بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود

یک  سال امور عمومی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

مدیریت بیمارستان حضرت رسول (ص) تا کنون...