واحد خدمات

واحد خدمات

ا

مسئول خدمات : ابراهیم محمدزاده

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری

 

وظایف:

 

1-برنامه ریزی به منظوراجرای وظایف محوله ونظارت کامل برنظافت روزانه بیمارستان

2- تهیه برنامه کاری پرسنل خدمات، نگهبان، تأسیسات ونقلیه

3- نظارت برانجام امورمربوط به ساختمان وتأسیسات بیمارستان

پرسنل تحت پوشش خدمات:

تأسیسات: 6نفر

نگهبان: 17نفر

خدماتی: 30نفر

نقلیه: 6نفر