فـیـزیـوتــراپی

بهاره خالدیان -  فیزیوتراپیست

در ابتدای افتتاح این مرکز فعال بوده و خدمات فیزیوتراپی را به

بیماران بستری در بخش هایداخلی جراحی و ICU – CCU

طبق دستور پزشک متخصص در سطح فیزیوتراپی تنفسی و اندام ها ارئه می دادند

که بعد راه اندازی درمانگاه تخصصی ، فیزیوتراپی سرپایی راه اندازی گردید

این واحد به دستگاه های الکتروتراپی ( TENS ،  IF ،  Faradic، IDC و. . )

تجهیزات مکانوتراپی ( چرخ شانه، پاوالل بار ، دوچرخه ثابت و . . )

و تجهیزات گرمایی ( HP، IR و . . )در غالب 4 تخت تجهیز می باشد.

این واحد در تایم صبح به بیماران بستری و سرپایی خدمات فیزیوتراپی ارائه میدهد

خدمات فیزیوتراپی را بصورت مجزا برای بیماران آقا و خانم ارائه میدهند


فیزیوتراپی1234

فیزیوتراپی12
فیزیوتراپی فیزیوتراپی12