معرفی واحد تجهیزات پزشکی:

تجهیزات پزشکی مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل ونیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخه کارایی اثر بخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد.در کل معجزه پزشکی در درمان بیماریها به کمک تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته تحقق می یابدو دقت تشخیص سهولت درمان با به کار گیری روشهای نوین و تجهیزات تخصصی میسر است بنابراین ارتقای تجهیزات پزشکی به معنای توجه  به رفاه بیماران و حفظ سلامت جامعه و صیانت از نیروی کار و منابع انسانی است.

تجهیزات پزشکی  

نبی قادری - آمار