مـدیـریت اطـلاعات سـلامـت  (مدارک پزشکی)

مسئول واحد

مدارک پزشکی 123

خانم جماله آشنا کارشناس مدارک پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسان بخش: پروین سلیمانی سارا صوفی فریده مرادی

این واحد در  چهار قسمت ( پذیرش- آمار- کدگذاری تشخیص بیماری ها بایگانی ) فعال هست

پذیرش

با مدیریت آقای قاضی زاده به امر پذیرش بیماران بستری  و سرپایی 

   و تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات بیماران در بدوورود بیمار می پردازند

آمار        

با مدیریت مهندس مسعود رستمی  مسئول جمع آوری و تحلیل داده  بیماران

کدگذاری و بایگانی اطلاعات

در واحد مدارک پزشکی با مدیریت خانم جماله آشنا صورت می پذیرد

خلاصه فعالیت این واحد

پرونده پزشکی بیماران  توسط منشی بخش های بستری به  واحد مدارک پزشکی ارجاع    

 و بعد از بررسی آن از لحاظ کمی و کیفی توسط کارشناسان این واحد 

 جهت کد گذاری براساس کتاب ICD-10-CM و جلد سوم کتاب ICD- 9-CM  اقدام شده  

 ودر دفتر پرونده های بستری ثبت و پوشه بندی میگردد    

  و براساس سیستم MEDIAL DIGIT   در قفسه های ریلی بایگانی میگردد.

مدارک پزشکی

مدارک پزشکی 12