بخش رادیولولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

مسئول فنی : دکتر مختار نادری 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  رسمی 

رادیولوژی1

 

مسئول بخش

 

آشنا


کارشناس رادیولوژی   رسمی

پرسنل شاغل در بخش

     
       
       
       
       
       
       

مجوز اشعه

مجوز اشعه بیمارستان

 

پروانه مسئول فنی

 

پروانه مسئول فنی

رادیولوژی و سونوگرافی

پروانه مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی