بخش رادیولولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

مسئول فنی : دکتر مختار نادری 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  رسمی 

رادیولوژی1

 

مسئول بخش

 

صباح باباپور 


کارشناس رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   رسمی

پرسنل شاغل در بخش

     
       
       
       
       
       
       

مجوز اشعه

مجوز اشعه بیمارستان

 

پروانه مسئول فنی

 

پروانه مسئول فنی

رادیولوژی و سونوگرافی

پروانه مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی