رییس بخش  CCU

دکتر تیمور ازکات متخصص قلب و عروق

رییس بخش ICU

دکتر پیمان رحمانی  متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش  CCU / ICU

طلاح الدین رضایی

 

بیماریهای شایع بستری در بخش CCU

 

ACS MI - HTN-LBBB-RBBB

 IHD  -  آمبولی و ادم ریه

 

بیماریهای شایع بستری در بخش ICU

 

CVA – COPD -   - کاهش LOC

لاپاراتومی