دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / درمانگاههای تخصصی / درمانگاه اعصاب و روان (روانپزشکی )