بخش اطفال و زنان

رئیس بخش اطفال :دکترمولود حسینی

رئیس بخش زنان:دکتر منصوری

تعداد متخصصین بخش:2نفر متخصص اطفال 3نفر متخصص زنان

تعداد پرسنل پرستاری:1نفر سرپرستار 1نفر پرستار رسمی 2نفرپرستار پیمانی 2نفر پرستار شرکتی 5نفر پرستار طرحی 1نفرنیروی اضافه کار

تعدادپرسنل خدماتی:3نفر شرکتی 1نفر قراردادی

تعدادمنشی:1نفر رسمی

تعداد اتاق های بخش

3اتاق زنان -2اتاق اطفال -2اتاق نوزادان اتاق نوار قلب-اتاق دارو-اتاق پانسمان-اتاق رگ گیری

تعداد تخت ها

12تخت زنان-8تخت اطفال-4تخت اکسترا اطفال-8تخت نوزادان(6تخت فتوتراپی و2تخت احیا)

انواع بیماری های شایع بستری در بخش

ایکتر-پنومونی-تشنج-گاستروانتریت-عفونت ادراری فاویسم-تب-سلولیت-دیسترس تنفسی-سزارین کورتاژ-کیست تخمدان-لاپاراتومی-هیسترکتومی-RP-CRP

پذیرش بیماربخش زنان

بیماران بخش زنان که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند طی تماس تلفنی ازاتاق عمل توسط پرستار بخش تحویل گرفته میشوند.

پذیرش بیماران جراحی زنان

یک روز قبل از عمل تشکیل پرونده داده شود کارهای اولیه ازمایشات لازم وآموزشهای قبل از عمل به بیمار وهمراه بیمار داده شود.

پذیرش بیمار اطفال و نوزادان

بیماران اطفال ونوزادان به 3روش دربخش بستری می شوند.بیماران درمانگاه باپرونده بستری وبه همراه خانواده مراجعه وبستری میشوند.بیماران اورژانس باپرونده اورژانس وبه همراه پرستار اورژانس وطی هماهنگی باپزشک متخصص وپرسنل بخش دربخش بستری می شوند.نوزادان بستری اززایشگاه باپرونده بخش وهمراه با مامای کشیک وطی هماهنگی با پزشک متخصص وپرسنل پرستاری شیفت مربوطه به بخش انتقال داده میشود.

ترخیص بیماران بخش

پرونده بیماران بعد از ویزیت پزشک وقید کردن order ترخیص توسط پزشک -order ترخیص توسط پرستار مسـؤل بیمار چک وگزارش پرستاری وآموزش به بیمار تکمیل می شود وآموزش های لازم توسط پرستار وپزشک به بیمار یا همراه بیمار داده میشود.بعد از آن پرونده در سیستم HIS توسط سرپرستار بخش یا جانشین ایشان چک وتوسط منشی به واحد ترخیص انتقال داده میشودوبعد از آن همراه بیمار را به واحد ترخیص راهنمایی میکنیم .درصورت تحویل برگه ترخیص IV LIN  بیمار DC خواهد شد.

 

شرح وظایف پرسنل:

1-حضور کلیه پرسنل شیفت قبل وبعد از شیفت هنگام تحویل بیماران بصورت بالینی درکلیه شیفت ها

2-شیفت بصورت کامل تحویل داده شوددرغیر این صورت پرسنل شیفت قبل  باید جوابگو باشند.

3-تحویل وسایل وتجهیزات بخش بعد از اتمام شیفت طبق دفتر چک تجهیزات در هر نوبت کاری.

4-دفتر پیگیری بخش بصورت کامل ومرتب تحویل داده شود ومشکلات بخش در انتهای گزارش قید شود.

5-تمام گزارشات پرستاری باتوجه به فرم نصب شده در ایستگاه پرستاری 2مهره شود.

6-به ازای هر شیفت جابجایی برگه جابجایی کامل شود .

7-نظارت بر کار خدمات بخش طبق برنامه نظافت آنها .

8-دقت کامل به فرم های داخل ایستگاه پرستاری ارائه شده توسط سرپرستار و سوپروایزر آموزشی.

9-درصورت غیاب سرپرستار استف بخش و مسئول شیفت جایگزین ایشان میباشد.

10-چیدمان مرتب جلد پرونده بیماران زنان واطفال به ترتیب سبز وقرمز.

11-مطالعه در مورد اعتبار بخشی بیمارستان وموارد موجود در درایو s توسط تمام پرسنل بخش.

12-مرتب تحویل دادن اتاق داروو رگ گیری و یخچال داروها ترالی ایستگاه پرستاری.

13-کامل کردن مشخصات برگه علایم حیاتی بر بالین بیماران  و دو مهره کردن برگه ثبت علایم حیاتی در هرشیفت کاری.

14-نوشتن برگه پاس ساعتی ویا مرخصی توسط تمام پرسنل بخش در مواقع استفاده از مرخصی یا پاس ساعتی تحویل آن به سرپرستار بخش.

15-در صورتی که کیفیت بخش از هر نظر پائین بیاید بر روی پرداختی کل پرسنل تاثیر بسزائی دارد.