مسئول درامد مسعود رستمی

رزومه تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بهداشتی

رزومه کاری

مسئول آیتی بیمارستان

مسئول درآمد