دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان / نقشه و راهنمای طبقات بیمارستان

      نقشه کلی ساختمان      

نقشه کلی

     طبقه همکف     

نقشه

     طبقه اول     

نقشه   1

      طبقه دوم     

نقشه   2