مهندس اختر صالحی

مسئول بهداشت محیط

 

وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان

کلرسنجی روزانه آب

نمونه برداری میکروبی ماهیانه از آب خروجی سیستم RO دیالیز و مخزن ذخیره  و بخش ها

     نمونه برداری شیمیایی از خروجی آب سیستم RO دیالیز

برگزاری کلاس های آموزش ایمنی وبهداشت محیط جهت پرسنل

برگزاری کلاس های آموزشی آشنایی با انواع پسماندهای بیمارستانی ، نحوه تفکیک آنها ، نحوه کار با مواد ضدعفونی کننده ، نکات ایمنی و آموزش خط مشی های مرتبط جهت نیروهای خدمات

بازدید مداوم از بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان و بررسی وضعیت بهداشت محیط و سایر موارد

بازدید آشپزخانه بصورت مداوم ، بررسی مواد غذایی خریداری شده ، ارائه آموزشهای لازم در خصوص بهداشت محیط آن مکان ، بهداشت فردی و بهداشت ابزار کار ، و پیگیری رفع نواقص موجود

انجام کشت های میکروبی بخش ها

تکمیل چک لیست بهداشت محیط و مطرح ساختن نواقص در کمیته های بهداشت محیط و پیگیری

برگزاری کمیته های بهداشت محیط وشرکت در کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت حرفه ای

نظارت روزانه بر امر تفکیک پسماندهای بیمارستان ، سیستم امحاء ، پیگیری رفع نواقص ، نظارت بر نحوه کار اپراتور وپیمانکار سیستم امحاء پسماندهای عفونی و تیزوبرنده

نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب و پیگیری رفع نواقص آن

نظارت بر کار رختشویخانه و شستشوی اصولی اقلام

پیگیری تهیه محلولهای گندزدایی مورد استفاده ونظارت بر مصرف آنها در بخشها وآموزش شیوه استفاده و رقیق سازی

تهیه کتابچه آموزشی گندزداها و بهداشت محیط

آموزش نیروهای جدیدالورود در خصوص مسائل بهداشتی

نظارت بر امر Washing بخش های مختلف بیمارستان

انجام سنجه های اعتباربخشی و تطابق و هماهنگی وظایف با سنجه ها