ا

رضا محمدی

مترون بیمارستان

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 

فارغ التحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

سوابق : 

سرپرستار بخش داخلی عفونی بمدت دو سال