مهدی بابایی مترون

مهدی بابایی مترون بیمارستان

رزومه تحصیلی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت هایی ویژه

رزومه کاری وخدمتی

سرپرستار بخش داخلی

سرپرستار بخش اطفال

سرپرستار بخش جراحی

 سوپروایزر بالینی صبح کارومعاون مترون

سوپروایزر بالینی درگردش